+48 692 431 677 jacek.pracz@adwokatura.pl

Kancelaria doradza swoim Klientom na każdym etapie rozwoju prowadzonych przez nich działalności gospodarczej. Obsługujemy i przeprowadzamy procesy tworzenia i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń. W razie konieczności pomagamy w przeprowadzaniu ich skutecznej i sprawnej likwidacji. Specjalizujemy się w procesach przekształceniowych oraz restrukturyzacyjnych, takich jak łączenia, podziały i przekształcenia spółek.

Doradzamy przy bieżącym funkcjonowaniu oraz wspieramy funkcjonowanie organów spółek. Zapewniamy wszechstronne doradztwo w opracowaniu efektywnych i bezpiecznych rozwiązań korporacyjnych, mających na celu zapewnieniu ładu korporacyjnego.

Pomagamy rozwiązywać spory pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów spółek oraz pomiędzy spółkami a wspólnikami, oraz członkami ich organów. Doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i innych organów spółek.

Świadczone przez nas usługi dotyczące nabywania podmiotów mają charakter kompleksowy, począwszy od zaplanowania struktury transakcji (w tym z uwzględnieniem aspektów podatkowych), poprzez proces due diligence, przygotowanie i negocjowanie umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych, a kończą się na wsparciu przy procesach restrukturyzacyjnych. Wspieramy również naszych Klientów przy windykacji należności i prowadzeniu sporów sądowych z tym związanych.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • doradztwo na wstępnym etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym w wyborze jej właściwej formy prawnej oraz opracowanie wymaganej dokumentacji;
 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń;
 • reprezentację w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłoszeń do właściwych organów ewidencyjnych);
 • opracowywanie i opiniowanie projektów zmian do aktów założycielskich, umów i statutów spółek;
 • opracowywanie i opiniowanie regulaminów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie organów spółek – implementacja ładu korporacyjnego;
 • obsługę prawną przy organizowaniu i przeprowadzaniu posiedzeń organów spółek, w tym pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia wspólników;
 • przygotowywanie projektów uchwał zarządu, rady nadzorczej, wspólników zgromadzenia wspólników;
 • reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach;
 • doradztwo prawne w zakresie zmiany struktury kapitałowej spółek – podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, zmiana struktury właścicielskiej;
 • doradztwo prawne dla wspólników mniejszościowych w zakresie wykonywania „praw mniejszości” w spółkach;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe spółek przed sądami w sporach korporacyjnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów oraz reprezentowanie w negocjacjach pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce;
 • opracowywanie projektów umów zbycia udziałów i akcji oraz umów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek;
 • opracowywanie projektów kontraktów menedżerskich dla osób zarządzających spółką;
 • kompleksowe doradztwo oraz wsparcie negocjacyjne w procesie nabywania podmiotów;
 • dokonywanie wstępnych analiz stanu prawnego i majątkowego;
 • tworzenie strategii przejęcia spółek;
 • przeprowadzanie szczegółowych badań przejmowanych podmiotów w oparciu o dokumentację oraz o wizje lokalne, zakończone sporządzaniem raportów oraz oceną ryzyka inwestycji kapitałowych (due diligence);
 • reprezentowania Klientów podczas negocjacji z instytucjami finansowymi;
 • sporządzanie planów przekształceń (w tym przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), połączeń i niezbędnej dokumentacji procesu transformacji spółek i innych podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w procesie negocjowania umów inwestycyjnych, zarówno po stronie inwestora jak i podmiotu przejmowanego;
 • przygotowanie, analiza i opiniowanie umów handlowych;
 • windykacja należności;
 • reprezentacja Klientów w sporach z dłużnikami.